4 x 200.000€


Ja tenim les primeres 4 iniciatives innovadores que es desplegaran gràcies a tu i a Lliures!

Fem-les realitat entre totes!


A sota trobaràs un vídeo perquè les puguis conèixer millor i informació addicional sobre cada una.


Arribem als 200.000€, fem-ho en xarxa i construïm respostes a dèficits socials no coberts.


Recorda: pots deduir fiscalment les aportacions a Lliures

D’acord amb els articles 18, 19 i 20 de la Llei 49/2002. Persona física: Podrà deduir, en la declaració de la renda, el 75% de la seva donació per als primers 150€ i el 30% per la quantitat restant. Si les donacions es mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció aplicable, a la quantitat que excedeixi dels 150 €, serà del 35%. Persona jurídica: Podrà desgravar el 35% de la seva donació en l’Impost de Societats. Si les donacions es mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció aplicable serà del 40%.

Les primeres 4 iniciatives innovadores que es desplegaran gràcies a tu i a Lliures.

Per una societat més justa, més equitativa, més lliure i molt més solidària.

Coneix aquestes 4 iniciatives mirant aquest vídeo.

Ajuda'ns a finançar directament aquests projectes de desenvolupament comunitari, transformació social i enxarxament col.lectiu!

Els
4 X 200mil

1.- L’H – Mujeres Pa’lante

L’Hospitalet de Llobregat – Cooperativa de Treballadores Familiars
Participants i/o socis col.laboradors: Mujeres Pa’lante i Ciutat Invisible, Abantu, Psicòlogues sense Fronteres.
Objectius: creació de la cooperativa i garantir el funcionament


Diagnosi

Una gran majoria de les dones que han arribat i arriben a Mujeres Pa'lante treballen en condicions d’explotació laboral al nostre territori i es troben en situació de pobresa i exclusió social. El 2015, gairebé un 80 per cent de les dones migrades segons les xifres del govern de l’estat espanyol , es dediquen a tasques relacionades amb la cura de les persones dependents -gent gran, diversitat funcional, infància- hostaleria, altres serveis i neteja-. Moltes d’elles han arribat al nostre país de forma irregular fugint de situacions de violència masclista i deixant als seus fills i filles a càrrec d’altres familiars, amb tota la culpabilitat que això els hi comporta. Aquesta situació en la qual es troben les fa especialment vulnerables a tot tipus d’abusos per part dels ocupadors. Viuen experiències de treballs extenuants; es veuen exposades i s’enfronten dia a dia a situacions de discriminació pel seu origen ètnic i pel fet de ser dones d’un extracte social baix; pateixen tot tipus d’abusos i es veuen privades dels recursos més bàsics, sanitat, educació, etc; viuen sota la por a ser expulsades del nostre territori i treballen en condicions d’esclavatge; jornades laborals de setze hores però amb una disponibilitat total, ja que viuen al domicili dels ocupadors.

Solució

La desocupació, desigualtat social que pateixen, i l’explotació laboral afecta especialment a aquestes dones migrades a les quals atenem i acompanyem des de fa nou anys a Mujeres Pa'lante. Per aquest motiu, i mogudes per la indignació i la manca real d’oportunitats per trobar una ocupació en condicions dignes, hem cregut necessària la creació d’una cooperativa de Treballadores Familiars especialitzades en atenció a la dependència. Aquesta cooperativa proporcionaria l'oportunitat de generar l’autoocupació en condicions dignes dins d’una forma d’organització completament democràtica on totes les dones que en formen part participaran de totes les decisions per igual, i gaudiran dels mateixos drets que cadascuna de les companyes sense que es donin relacions asimètriques.
Mujeres Pa'lante com a col·lectiu fuig de l’assistencialisme acompanyant a les dones des d'una mirada horitzontal orientada a potenciar el seu esperit crític. El nostre objectiu no és únicament oferir solucions transitòries i/o puntuals, sinó articular un territori i espai polític col·lectiu que garanteixi i aposti per la participació de les dones en la vida comunitària re apropiant-se de la dignitat com a subjectes actives de canvi. Coincidim plenament en els valors i els principis del format cooperatiu.

Aportacions
Les aportacions que fagis es destinaran a finançar de forma conjunta els 4 projectes.

2.- Salt – Ateneu Popular Coma Cros

Salt (Girona) – Ateneu de gestió comunitària
Participants i/o socis col.laboradors: Federació d’Entitats Socio-Culturals de Salt
Objectius: fomentar la cultura popular i la justícia social des de la inclusió i el treball comunitari


Diagnosi

Salt és un municipi de 30.000 habitants, caracteritzat per una important diversitat resultat de l’arribada de població immigrada (més de 70 nacionalitats), però també amb una important segregació pel que fa a l’espai públic, usos de recursos i serveis, escolar, etc. Per altra part, la situació de desigualtat d’un part important de la població es dóna, tant per motius socioeconòmics, condicions de vida i habitatge, com també per motius jurídicolegals, pel fet que un 30% de la població no té dret a vot, un fet amb importants conseqüències en les polítiques públiques. Al mateix temps, és un municipi amb multiplicitat d’iniciatives de les diferents entitats i persones que hi conviuen. Això no obstant, hi ha una manca d’espais de proximitat i comunitaris. La necessitat d’un o més centres socials a Salt, és una qüestió que fa anys que apareix i s’expressa des del sector associatiu i altres espais de participació del poble. La Factoria Cultural Coma Cros existeix des de l’any 2002 i és de titularitat municipal, però ara com ara se’n desconeix el pla d’usos, està mancada de projecte i encara no ha respost a la necessitat d’espais, serveis i recursos per a les persones i el conjunt d’entitats.

Solució

El projecte de gestió comunitària de l’Ateneu Popular de la Coma Cros neix el 2013 a partir de campanyes de reivindicació ciutadana (“el poble vol les claus”) i de diferents processos participatius, el primer dels quals avalat i finançat per l’Ajuntament (“Posem fil a la Coma Cros”, 2013). Després de la negativa de l’anterior equip de govern de propiciar aquesta fórmula de gestió, malgrat successives negociacions, en l’actualitat, es proposa llançar un concurs públic de gestió de l’equipament Ateneu Popular de la Coma Cros entre els mesos d’agost-setembre del 2016. En aquests moments, les entitats i persones que van iniciar l’Assemblea de l’Ateneu Popular de la Coma Cros, l’octubre del 2013, s’han constituït com a Federació d’entitats socioculturals de Salt i opten a la gestió de l’equipament. En aquest sentit, la gestió de l’Ateneu per part de la Federació encara no existeix i està pendent de concórrer i guanyar el concurs. La Federació d’entitats socioculturals de Salt proposa un Ateneu popular on els veïns i veïnes i entitats del poble decideixin de forma activa el dia a dia d'aquest equipament, per fomentar la cultura popular i la justícia social des de la inclusió i el treball comunitari. Amb l’objectiu d’afavorir la promoció de la cultura, de l’educació i la formació, els drets socials i de l’associacionisme, a través del programa propi de les entitats i grups participants de l’Ateneu.

Aportacions
Les aportacions que fagis es destinaran a finançar de forma conjunta els 4 projectes.

3.- Nou Barris – Lola no estás sola

Nou Barris (Barcelona) – Empoderament col·lectiu de dones sense llar
Participants i/o socis col.laboradors: Bidó de Nou Barris, Dones cabrejades, Associació de veïnes i veïns de Prosperitat, Ateneu la Bòbila, Guerrilla Uterina i La Peca2
Objectius: Accés a un habitatge amb suport social per a dones sense llar


Diagnosi

“Un Hogar para Lola” és un projecte que neix de l'anàlisi de la realitat de les dones que passen per situació de sensellar, de la necessitat de crear un recurs específic per dones que s’adapti a les seves necessitats específiques i que els hi doni l’oportunitat de revertir la situació en què es troben. Els percentatges per diferència de sexes de les persones en aquesta situació genera una realitat de grup minoritari, que sumat a la diferenciació del concepte de gènere existent a la societat patriarcal en què vivim, genera una situació de clara discriminació vers la dona. El 76% de les dones en aquesta situació han sofert situacions de violència masclista, el 71,5% són mares i no poden atendre les seves filles o fills, el 22,3% té una infermetat greu o crònica i el 57,2% té alguna discapacitat psíquica. Tots aquests percentatges són superiors als de la població masculina. A més el repartiment de rols de gènere a la societat fa que els homes passin a ocupar l’espai públic i la dona el privat, això farà que es retardi el procés per trobar-se en aquesta situació, però al mateix temps quan arriben ho faran en una situació més complicada que l’home.

Solució

L’objectiu principal és aconseguir que les dones que dormen al carrer a Nou Barris reverteixin la seva situació a partir del seu empoderament. Per tal de poder aconseguir l’objectiu plantegem quatre objectius operatius: facilitar un espai que cobreixi les seves necessitats i on les dones se sentin segures; afavorir l’empoderament de les dones a tres nivells: individual, interpersonal i col·lectiu, sent l’eix transversal del projecte; generar espais d’autoorganització de les dones per la gestió dels pisos i activitats del projecte; i per últim establir relacions positives de les dones i el teixit associatiu i social del districte com a eina de participació positiva a la societat i com a forma de desestigmatitzar el sensellarisme.
Un "Hogar para Lola" oferirà sis habitacions individuals en dos pisos al districte de Nou barris on les dones podran viure sense temporalitat fixada, sinó com a punt de partida del seu procés en què seran acompanyades per una educadora dels habitatges i les persones voluntàries del col·lectiu.

Aportacions
Les aportacions que fagis es destinaran a finançar de forma conjunta els 4 projectes.

4.- Girona – Escudella solidària

Girona – Empoderament dels Barris de Girona
Participants i/o socis col.laboradors: 20 entitats i associacions de Girona i comarques gironines
Objectius: Aconseguir la cohesió social mitjançant projectes interculturals, activitats de formació i d’empoderament de les persones


Diagnosi

Escudella Solidària és una associació creada el 2013 a Girona i amb seu al barri de Santa Eugènia. Té per objectiu aconseguir la cohesió social mitjançant projectes interculturals, activitats de formació i d’empoderament de les persones, amb suport logístic a projectes d’emprenedoria, promovent actes culturals i facilitant un espai físic a les entitats i col·lectius. A través d’aquests projectes es fomenta la participació, la sensibilització, el consum responsable i ecològic, l'aprofitament i el reciclatge, l'ús de la moneda social, l'accés lliure a la cultura i les noves tecnologies, la igualtat d'oportunitats, la socialització, la sinergia, el respecte mutu i la interculturalitat.
I els seus objectius són: esdevenir punt de trobada, d'acció i d'organització de les persones i grups, dels agents socials i culturals del barri; oferir un espai de creació i difusió de la cultura compartida, de relació social, de formació i aprenentatge; vehicular de necessitats i demandes, facilitant l’expressió de les potencialitats pròpies del barri i fomentar la inclusió social.

Solució

Aquest projecte d’Escudella Solidària és una continuïtat que la tasca que duu a terme l’entitat des de la seva creació però vol donar forma i estructurar l’acció per tal d’arribar a més usuaris i entitats. I per aconseguir-ho es crearà d’un equip tècnic que coordini, aglutini i impulsi el projecte junt amb l’assemblea i els voluntaris, s'elaborarà d’un pla de treball anual i d’una campanya de foment del voluntariat s'impulsarà la xarxa amb entitats i col·lectius. L’entitat disposa d’un local de lloguer de més de 700 metres quadrats habilitat amb sales de reunions, sala d’informàtica, espai de biblioteca, espai per conferències i presentacions i despatxos i magatzems. Aquesta infraestructura s’ofereix al barri i a les entitats, en un entorn on hi ha necessitat d’espais de proximitat i comunitaris, i convertint-lo així en una eina vertebradora del territori i creadora de vincle social.

Aportacions
Les aportacions que fagis es destinaran a finançar de forma conjunta els 4 projectes.